✓ Korkak ve Canavar (Perg Efsaneleri, #1) ¼ Download by ç Barış Müstecaplıoğlu

✓ Korkak ve Canavar (Perg Efsaneleri, #1) ¼ Download by ç Barış Müstecaplıoğlu Perg Efsaneleri serisinin ilk kitab olan Korkak ve Canavar, 2012 y l nda varl ndan haberdar oldu um T rk fantastik kurgu edebiyat ile ilgili okudu um az say daki ve en iyi kitaplardan bir tanesi.
Ger ekten beklentilerin ok st nde bir kitapt Bat edebiyat ndaki fantastik kurgu eserler ile yar abilir Okurken en ok David Eddings in Belgarion unu an msatt bana Belki bunda Metis taraf ndan km olmalar ve kapak tasar mlar da etkili olmu olabilir.
Ciddi anlamda zerinde al lm , i inde bir macera, kahramanlar, iyiler, k t ler, farkl rklar ve b y n n oldu u g zel bir seri lk kitab okuduktan hemen sonra serin di er kitaplar n da okuyabilmek i in sipari verdim.
Temiz bir hikaye anlat m ve macera dolu sayfalar T rk fantastik edebiyat yolculu umuzun nc s olarak sayg y hak eden bir kitap Ser venleri seven, zihni her an hayallere dal p diyar diyar dola may huy edinen okurlara tavsiye ederim.Yorumun asl ve devam Yorum Cad s nda.
Sade yaz dili, ilgi ekici kapa , s r kleyici ve zg n kurgusuyla Korkak ve Canavar, fantastik severlerin mutlaka okumas gereken bir kitap Yerli fantastik romanlara kar n yarg lar n z k rd racak olan bu muhte em eserle siz de tan n ve bu b y l maceraya ortak olun Bir T rk yazardan soluksuz bir fantastik macera okumak ok keyif verici idi Fantastik d nya kli elerinden uzak durarak kendi yaratt karakterle ok keyifli bir ilk kitap yazm Bar M stecapl o lu Maceran n devam n okumak i in sab rs zlan yorum Bug ne kadar nas l oldu da haberim olmad diye hay flan yorum.
Narration is mostly a little bit ordinary, background stories are fairly short In general story is nice and fluent 4,5 y ld z K k ya ta k sa yol olarak t nele girip bir daha oradan kamayan ailesi sonucunda g l , kuvvetli, yak kl ve sava olan Leofold ks z kal r ve Miryatek in babas n n onu bulmas ile ya am n onlar n yan nda devam eder Ta ki Kadi de Kozan ile Asuber in sava patlak verene kadar Miryatek in Kozan n taraf n tutmas ndan dolay hi bir sava a kat lmak istemeyen g l ve yak kl askerimiz Leofold da zorunlu olarak Kozan n safhas nda sava maya ba lar.
Devam i in Sadece okuyun derim.
Gelelim T rk Edebiyat n n ilk fantastik kitab na ncelikle t r okurken beklentilerimin bir Ahmet Hamdi efenim bir Coetzee d zeyinde olmad n belirtmek isterim Edebi slup malumununuz bamba ka ey Diyecekseniz ki fantastik t rde hem t r n hakk n veren hem edebi slubu yerinde olan yazar yok mu Var elbette, herkesin a ina oldu u Tolkien in yan s ra Mervyn Peake ya da Sandman de erlendirildi inde Neil Gaiman bunlar n ba nda geliyor Fantastik edebiyat eserlerini okurken ncelikle t r n yap ta lar yerinden oynam m , oynamam m ona bak yorum Bildi iniz zre fantastik ve bilim kurgunun di er ad ka edebiyat Korkak ve Canavar okurken bu d nyadan ka t m m , a k as ka t m Olay rg s bana kal rsa kitab n en g l yan Arad n z her ey var kitapta, tipik yolculuk temas ba ekiyor Peki karakte Her A Dan Bir Ilk Korkak Ve Canavar Hem Bir Ilk Roman, Hem De T Rkiye De Fantazi Edebiyat N N Ilk Roman Y Zy L Fantastik Roman Gelene I Ile T Rkiye Fantastik K Lt R Gelene Inin Bir Araya Gelmesinden Ne Denli G L Bir Anlat Kabilece Ini G Steriyor Bize Leofold, Guorin Ve Geryan, Ok Yak Ndan Tand M Zay F Ve G L Yanlar Yla, G N Ls Zce Girdikleri Bir L M Kal M M Cadelesinde Kendi G Lerini Ve Cesaretlerini Ke Fetmeleriyle De Ilk Olacaklar Kitab n arkas nda, fantastik t r nde verdi imiz ilk eser oldu u yaz yor ayet do ru ise a k as belli oluyor demekten ba ka elimden bir ey gelmez Kesinlikle k t bir kitap de ildi Kurgu, verilmek istenen mesaj ve olaylar n birka koldan ilerlemesi olduk a g zeldi ancak ger ek anlamda bir epik fantastik olmak i in almas gereken uzun bir yol var Olaylar olduk a h zl geli iyor, karakterlerin i d nyalar n yans tmaktan geri durmu nedense kitap Dedi im gibi bu t rde hen z ham oldu umuzu bir kere daha g rm oldum Buna ra men s rf sonundan dolay 3 verecek iken 4 vermeye karar verdim E er gen yeti kin t r ne yak n, ak c ve h zl okunabilen bir fantastik okumak istiyorsan z tercih edebilirsiniz ama e er bu t rde belli bir altyap n z varsa, yavan gelecektir.

Barış Müstecaplıoğlu

✓ Korkak ve Canavar (Perg Efsaneleri, #1) ¼ Download by ç Barış Müstecaplıoğlu Bar M stecapl o lu, 1977 de Kocaeli nin zmit il esinde do du Y ksek renimini Bo azi i niversitesi n aat M hendisli i B l m nde tamamlad Hik ye ve roman ele tirileri Varl k, Altyaz , Kitap l k, Radikal Kitap gibi dergilerde ve e itli gazete eklerinde yay mland 1995 te stek Vakf Mezunlar ffet Esen yk d l n kazand T rkiye nin ilk fantastik kurgu dizisi olan Perg Efsaneleri ni